คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะเทคนิคการแพทย์

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
รับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)