คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)