คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการกลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการที่เกียวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
โครงการกลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาสัตวแพทย์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)