คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยี

โครงการผู้มีศักยภาพสูง
โครงการรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Innovation Contest) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีกับ สวทช.
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)