คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเทคโนโลยี : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
หลักสูตร : วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เทคโนโลยีธรณี


รายละเอียดการรับสมัคร
การรับสมัคร
หลักสูตรแกนกลาง : รับ
นานาชาติ : ไม่รับ
อาชีวะ : ไม่รับ
กศน. : ไม่รับ
GED : ไม่รับ
เด็กซิ่ว : ไม่รับ

เกรดขั้นต่ำ : เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25

เกณฑ์การคัดเลือก :
1. เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกภายใต้โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือ2. เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพฯ3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25

คุณสมบัติสาขา :
1. ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี หรือเป็นโรคลมบ้าหมู เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้2.1 มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders) หรือ2.2 มีความผิดปกติของกระดูกและข้อ โดยเฉพาะบริเวณหลัง แขน และขา