คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)
หลักสูตร : วท.บ. (ชีววิทยา) ชีววิทยา


รายละเอียดการรับสมัคร
การรับสมัคร
หลักสูตรแกนกลาง : รับ
นานาชาติ : ไม่รับ
อาชีวะ : ไม่รับ
กศน. : ไม่รับ
GED : ไม่รับ
เด็กซิ่ว : ไม่รับ

เกรดขั้นต่ำ : เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือก :
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก           คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย          1.   ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ                                             2.   ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ และความสามารถในการแก้ปัญหา             3.   เจตคติต่ออาชีพนักวิทยาศาสตร์                                               4.   บุคลิกภาพ และความสามารถในการสื่อสาร                                         5.   แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

คุณสมบัติสาขา :
คุณสมบัติเฉพาะ1.  คุณสมบัติสำหรับนักเรียนทุน พสวท.     1.1   เป็นนักเรียนทุน พสวท. ที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566     1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5รวม 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00     1.3   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5รวม 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25     1.4   มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาโปรแกรมเสริม ไม่น้อยกว่า 3.002.  คุณสมบัติสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) หรือนักเรียนที่มีศักยภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาทั่วประเทศ     2.1   เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566     2.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5รวม 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00     2.3   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5รวม 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25     2.4   เป็นนักเรียนที่เคยผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไป หรือ     เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (IYPT) หรือ     เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ICYS) หรือ     เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เป็นที่ประจักษ์ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ