คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ : โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)


รายละเอียดการรับสมัคร
การรับสมัคร
หลักสูตรแกนกลาง : รับ
นานาชาติ : รับ
อาชีวะ : รับ
กศน. : รับ
GED : รับ
เด็กซิ่ว : ไม่รับ

เกรดขั้นต่ำ : เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75

หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) 15,000 บาท/เทอม