คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเทคนิคการแพทย์ : โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
หลักสูตร : วท.บ. (กายภาพบำบัด) กายภาพบำบัด


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.75

แนวทางประกอบอาชีพ :
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ชื่อย่อ วท.บ. (กายภาพบำบัด) โดยมีตำแหน่งเป็นนักกายภาพบำบัด (กภ. หรือ กภญ.) สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้ ภาครัฐบาล  สามารถจะทำงานเป็น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักกายภาพบำบัด สังกัดกระทรวงสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกลาโหม ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ 2. ภาคเอกชน    2.1 เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือ เป็นนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน 2.2 เป็นนักกายภาพบำบัด ผู้ให้คำแนะนำทางกายภาพบำบัดในหน่วยงานเฉพาะ เช่น                             นักกายภาพบำบัดในด้านการกีฬา หรือนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สปา และความงามหรือนักกายภาพบำบัดประจำบริษัทส่งเสริมสุขภาพ เช่น เครื่องนอนอุปกรณ์ภายในบ้าน ฯลฯ 2.3 เปิดคลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว 2.4 เป็นตัวแทนขายอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ฯลฯ

เกณฑ์วิชาสอบ
วิชาสอบ ค่าน้ำหนัก คะแนนขั้นต่ำ
91:ความถนัดทั่วไป (TGAT1) - การสื่อสารภาษาอังกฤษ 40
92:ความถนัดทั่วไป (TGAT2) - การคิดอย่างมีเหตุผล 40
93:ความถนัดทั่วไป (TGAT3) - สมรรถนะการทำงาน 20