คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยนานาชาติ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
หลักสูตร : บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

แนวทางประกอบอาชีพ :
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเอง สามารถร่วมลงทุนกับบริษัทคู่ค้าเพื่อดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงสามารถทำงานในทีมพัฒนาธุรกิจ หรือทีมกลยุทธ์องค์กร อีกทั้งยังสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในบริษัทระดับโลก  A graduate with an international entrepreneurship degree can start his/her own company as a startupper, work with potential partners for international ventures, and work in business development or corporate strategy teams in international companies as well as working as consultants.