คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยนานาชาติ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
หลักสูตร : บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

แนวทางประกอบอาชีพ :
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานให้กับ บริษัทต่างชาติและองค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการทักษะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ (การนำเข้าและการส่งออก) การเงินระหว่างประเทศ (การแลกเปลี่ยนเงินตรา) การตลาดและการจัดการระหว่างประเทศ โอกาสในการทำงานอาจครอบคลุมตำแหน่งงานหลายตำแหน่งเช่นผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้จัดการการค้าและศุลกากรระหว่างประเทศและที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศระหว่างประเทศ Graduates can work for multinational corporations and international organizations which require business skills involving international trade (imports and exports), international finance (currency exchange), marketing, and international management.   Career opportunities may cover several job positions such as multinational manager, business development director, international trade and customs manager, and international foreign policy advisor.