คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยนานาชาติ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
หลักสูตร : บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

แนวทางประกอบอาชีพ :
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่น ด้านการตลาด การวิเคราะห์การตลาด บริการลูกค้า และองค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ           Graduates can work in many fields such as marketing, marketing analysis, customer service, and in international public and private organizations or companies.