คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยนานาชาติ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
หลักสูตร : นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

แนวทางประกอบอาชีพ :
ปัจจุบันมีอาชีพสายการสร้างสรรค์สื่อประเภทต่างๆ อยู่มากมาย เช่น งานนิตยสาร การผลิตรายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ และอื่น ๆ อาชีพสายการผลิตสื่อเหล่านี้ จำเป็นต้องมีทักษะและไอเดียในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบเฉพาะของสื่อนั้นๆ ตัวอย่างเช่น นักเขียน นักออกแบบสื่อมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว ผู้กำกับศิลป์ ช่างภาพ และนักออกแบบกราฟิก There are a wide variety of creative careers in different kinds of media, including magazines, television productions, websites, and more. These creative careers require different skill sets and creative thinking for their particular form of media. For instance, career opportunities include writers and authors, multimedia artists and animators, art directors, photographers, and graphic designers.