คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยนานาชาติ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
หลักสูตร : นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

แนวทางประกอบอาชีพ :
นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จและพึงพอใจในด้านสื่อสารมวลชน การผลิตสื่อ สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงอาชีพการกระจายเสียงถ่ายทอดสด และธุรกิจการพิมพ์ Graduates can go on to successful and rewarding careers in journalism, media, communication and PR, broadcasting, and publishing.