คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยนานาชาติ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
หลักสูตร : ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

แนวทางประกอบอาชีพ :
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นไกด์นำเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานโรงแรม หรือผู้จัดการบริษัททัวร์ และเจ้าหน้าที่ในแผนกการท่องเที่ยวสาธารณะ Graduates can work as tour guides, flight attendants, hotel staff or managers, tour agency representatives, and officers in the public tourism department.