คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยนานาชาติ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
หลักสูตร : ศศ.บ. (การระหว่างประเทศ) การระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3

แนวทางประกอบอาชีพ :
บัณฑิตสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ สหาภาพยุโรป องค์กรไม่แสวงผลกำไร สถานทูต หรือเกี่ยวกับด้านการบริหาทรัพยากรบุคคล Graduates can work for public or international organizations such as United Nations (UN) or European Union (EU), NGOs, embassies, and in human resources