คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะแพทยศาสตร์ : โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ (MDX)
หลักสูตร : พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1)


รายละเอียดการรับสมัคร
หมายเหตุ :
จำนวนเรียกสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบแต่ละครั้ง ดูรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2006/2565 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566