คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
หลักสูตร : สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือก :
1.  วิธีการสอบคัดเลือก          1.1  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ      1.2  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์  และการทดสอบทักษะเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม  ตามเกณฑ์การคัดเลือก ข้อ 2 2.  เกณฑ์การคัดเลือกเกณฑ์การพิจารณาค่าน้ำหนัก2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   5 %2.2 แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร50 %      2.2.1 ผลงานที่แสดงให้เห็นทักษะทางการวาดภาพ (20%)      2.2.2 ผลงานที่แสดงให้เห็นทักษะทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรม               หรือความคิดสร้างสรรค์ (20%)      2.2.3 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม               หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (5%)      2.2.4 ความสวยงามและครบถ้วนของแฟ้มสะสมผลงาน (5%) 2.3 การสอบสัมภาษณ์20 %2.4 การทดสอบทักษะทางด้านสถาปัตยกรรม25 %รวม100%

คุณสมบัติสาขา :
1 คุณสมบัติทั่วไป1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  มาแล้วไม่เกิน 2 ปี1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน  5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า  3.001.3   หากเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย  ไม่ต่ำกว่า  3.002 คุณสมบัติเฉพาะ   2.1  ต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม   2.2  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ต้องแนบผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมของนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านสถาปัตยกรรม

แนวทางประกอบอาชีพ :
ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพทางสถาปัตยกรรมในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น สถาปนิกออกแบบอาคาร ตกแต่งอาคารและจัดสวน  ผู้รับเหมาก่อสร้าง  นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์