คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ : โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การคัดเลือก :
ดูรายละเอียดได้ที่ประกาศรับสมัคร

คุณสมบัติสาขา :
ดูรายละเอียดได้ที่ประกาศรับสมัคร