คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเทคโนโลยี : โครงการผู้มีศักยภาพสูง
หลักสูตร : วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เทคโนโลยีธรณี


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 0 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การคัดเลือก :
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.502. ผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.003. มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านธรณีวิทยา ในระดับชั้นมัธยมปลาย เช่น การตอบปัญหา การสอบแข่งขัน การประกวดโครงงาน และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เป็นต้น โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย

คุณสมบัติสาขา :
1. ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี หรือเป็นโรคลมบ้าหมู เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้2.1 มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders) หรือ2.2 มีความผิดปกติของกระดูกและข้อ โดยเฉพาะบริเวณหลัง แขน และขา

หมายเหตุ :
กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงหลักสูตร