คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง
หลักสูตร : ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การคัดเลือก :
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย   มีผลการเรียนก่อนยื่นสมัครไม่น้อยกว่า 3.50 ขึ้นไป2. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย    มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.003. มีแฟ้มสะสมงานกิจกรรมที่ทำจากการเรียน

คุณสมบัติสาขา :
1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร) เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.502. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร) เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.003. เตรียมการนาเสนอด้วยปากเปล่าในหัวข้อ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ข้าพเจ้าอยากศึกษา” ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที

แนวทางประกอบอาชีพ :
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน  อาทิเช่น  นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษา  ผู้ช่วยสอน/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา  นักวิจัย นักเขียน นักวิจารณ์ บรรณาธิการ นักสารสนเทศ ผู้สื่อข่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและสารคดี  มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต/สถานกงสุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท่องเที่ยว สายการบิน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน