คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง
หลักสูตร : ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) พัฒนาสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การคัดเลือก :
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัครไม่น้อยกว่า 3.50 ขึ้นไป2. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.003. มีแฟ้มสะสมงานกิจกรรมที่ทำจากการเรียน 

คุณสมบัติสาขา :
1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้าย มีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร) เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.502. การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคมในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม