คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง
หลักสูตร : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.80

เกณฑ์การคัดเลือก :
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียน 3.80 ขึ้นไป2. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 3.  โครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ไม่พิจารณาแฟ้มสะสมงาน

คุณสมบัติสาขา :
1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้าย มีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.802. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้าย มีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร) เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.503. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร) เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00 4. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร) เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00 5. ให้นำเสนอโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

แนวทางประกอบอาชีพ :
1.1 ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ นักบริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆในองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักวิจัยเป็นต้น 1.2 ภาคเอกชน นักบริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ในองค์กรภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประสานงานโครงการ นักวิชาการ นักวิจัย เลขานุการบริหาร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักวิเคราะห์ระดับต้น เป็นต้น 1.3 องค์กรอิสระ นักบริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ในองค์กรอิสระ เช่น เจ้าพนักงานศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนักบริหารองค์การระดับต้น เป็นต้น 1.4 องค์การมหาชน นักบริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ในองค์กรมหาชน เช่น นักบริหารองค์การระดับต้น ผู้บริหารโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ