คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง
หลักสูตร : ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การคัดเลือก :
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย มีผลการเรียนก่อนยื่นสมัครไม่น้อยกว่า 3.50 ขึ้นไป2. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.003. มีแฟ้มสะสมงานกิจกรรมที่ทำจากการเรียน

คุณสมบัติสาขา :
1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.802. มีผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 ขึ้นไป3. เคยมีประสบการณ์ทากิจกรรม หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแนบหลักฐานเชิงประจักษ์4. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม ศาสนา  ประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด5. ส่งเรียงความในหัวข้อ“สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ฉันรู้จัก”ความยาว 2-3 หน้ากระดาษ A4