คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง
หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาไทย) ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การคัดเลือก :
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย มีผลการเรียนก่อนยื่นสมัครไม่น้อยกว่า 3.50 ขึ้นไป'2. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย  มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.003. มีแฟ้มสะสมงานกิจกรรมที่ทำจากการเรียน

คุณสมบัติสาขา :
1. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร) เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน3. มีผลงานทากิจกรรมภาษาไทยที่เข้าแข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น ทักษะการพูด การอ่าน การเขียน การขับร้องหมอลำ

แนวทางประกอบอาชีพ :
1.1 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยประยุกต์เพื่อการสื่อสาร ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ นักสร้างสรรค์เนื้อหา พิธีกร เลขานุการ นักสื่อสารออนไลน์ นักวิชาการ ศึกษาต่อด้านสื่อสารมวลชน 1.2 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ครูหรือผู้ช่วยสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ผลิตสื่อและแบบเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งการศึกษาต่อด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 1.3 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรมและการสร้างสรรค์ ได้แก่ ครู นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาการวัฒนธรรม บรรณาธิการ นักเขียน ศิลปิน นักพิสูจน์อักษร และศึกษาต่อด้านภาษาไทยวรรณกรรม วัฒนธรรมศึกษาและไทยศึกษา