คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง
หลักสูตร : สท.บ. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การคัดเลือก :
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียน 2.75 ขึ้นไป2. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 3.  มีแฟ้มสะสมงานกิจกรรม ที่ทำจากการเรียน

คุณสมบัติสาขา :
1. มีหลักฐานเชิงประจักษ์/แฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การผลิต/ออกแบบสื่อสารสนเทศ การถ่ายภาพ-ถ่ายทำ ตัดต่อวิดิโอ  การทำรายการใน  Youtube chanal, การเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การทำธุรกิจออนไลน์, การจัด Event การเป็นพิธีกร  หรือ 2. เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นทางด้านสารสนเทศศาสตร์/IT/การสื่อสารได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศขึ้นไป3.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

แนวทางประกอบอาชีพ :
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ฺBiS)  มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) หมวด J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content), การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล  เน้นให้ผู้จบหลักสูตรไปทำงานในภาคธุรกิจ/เอกชนทุกระดับ เช่น SME, Startup, วิสาหกิจชุมชน, บริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงการทำอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ต้องใช้ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ และทักษะด้านดิจิทัล  เช่น อาชีพนักสารสนเทศศาสตร์ (Information profession), บรรณารักษ์ไซเบอร์ (Cybrarian), นักประชาสัมพันธ์เชิงรุก, นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst), นักจัดการเอกสาร/นักจดหมายเหตุ (Records Manager/Archivist), นักจัดการความรู้ (Knowledge Manager), นักบริหารงานลูกค้า (AE), Creative Director ตลอดจนอาชีพใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น Digital Content Creator, Social Media Admin, Application Creator, Influencer, Digital Marketer, Stock Photographer, Search Engine Optimization, Games Caster, Reviewer, Youtuber, UX Designer, Digital Project Manager, Graphic Designer etc. ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/iSchoolKKU/