คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง
หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การคัดเลือก :
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย  มีผลการเรียนก่อนยื่นสมัครไม่น้อยกว่า 3.50 ขึ้นไป2. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย  มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.003. มีแฟ้มสะสมงานกิจกรรมที่ทำจากการเรียน

คุณสมบัติสาขา :
1. มีทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาศาสตร์ ทักษะภาษา วรรณคดี วัฒนธรรมและมีทัศนคติที่ดี ในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้าย มีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร) เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.753. มีผลงานการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม4. มีคะแนนผลสอบ TOEFL ข้อสอบแบบ paper-based ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ Computer-base ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน หรือInternet-based ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือคะแนนผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือคะแนนผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

แนวทางประกอบอาชีพ :
งานราชการและพนักงานของรัฐ  ครู อาจารย์  ล่าม นักแปล เลขานุการ ประชาสัมพันธ์  วิเทศสัมพันธ์  อาจารย์  นักวิจัยทางภาษา งานธุรกิจการบิน  งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

หมายเหตุ :
*หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร