คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง
หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การคัดเลือก :
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัครไม่น้อยกว่า 3.50 ขึ้นไป2. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย  มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.003. มีแฟ้มสะสมงานกิจกรรมที่ทำจากการเรียน

คุณสมบัติสาขา :
1.มีใบแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 ขึ้นไป2. มีเรียงความเกี่ยวกับแผนการเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ :
บุคลากรด้านการศึกษา อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย เลขานุการ ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์ งานในสถานทูต งานด้านธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ธุรกิจส่วนตัว ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา