คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง
หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การคัดเลือก :
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย มีผลการเรียนก่อนยื่นสมัครไม่น้อยกว่า 3.50 ขึ้นไป2. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน หรือภาคการศึกษาสุดท้าย  มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 3. มีแฟ้มสะสมงานกิจกรรมที่ทำจากการเรียน

คุณสมบัติสาขา :
1. มีใบแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสในระดับ A2 ขึ้นไป หรือใบรับรองอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้2. หากมีใบแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสในระดับ A1 หรือใบรับรองอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้ ให้แสดงหลักฐานอื่น เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น การได้รับรางวัล หรือการได้รับคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือระดับประเทศ