คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/10/2566 - 16/10/2566


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับโครงการ-สอวน

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) : (9626)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) : (9627)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรมเครื่องกล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) : (9628)
5 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) : (9629)
4 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) : (9630)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) : (9631)
1 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์) วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) : (9632)
5 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) นานาชาติ วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) : (9633)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) นานาชาติ วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) : (9634)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) นานาชาติ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) : (9635)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร