คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/10/2566 - 16/10/2566


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับโครงการ-สอวน

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (ชีววิทยา) ชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์) : (10188)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เคมี) เคมี
(คณะวิทยาศาสตร์) : (10189)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์) : (10190)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส์
(คณะวิทยาศาสตร์) : (10191)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ชีวเคมี) ชีวเคมี
(คณะวิทยาศาสตร์) : (10192)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์) : (10193)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
(คณะวิทยาศาสตร์) : (10233)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร