คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับ

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เป็นรายบุคคล
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หนังสือรับรองผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนเซ็นรับรอง
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ดังรายละเอียดที่แนบ
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : รูปถ่ายหน้าตรงพื้นสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว (ชุดนักเรียน)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับ 4 ภาคการศึกษา ทั้งหน้าและหลัง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครติดรูปถ่ายและเซ็นชื่อผู้สมัคร
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : Portfolio ของผู้สมัคร จำนวน 10 หน้า


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10016)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10026)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10027)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร