คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/10/2566 - 06/10/2566


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
สันติ ฤาชา(santilu@kku.ac.th) (0655142538)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2114 /2566 ) เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่1 ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2567

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ไฟล์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ไฟล์ที่สามารถมองเห็นข้อความได้ชัดเจน
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : เอกสารใบสมัครของตัวเอง กรอกข้อมูลครบถ้วน
Portfolio สำหรับนักเรียนที่สมัครโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ระบุผลงานด้านกีฬาไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10253)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10254)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10255)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์) การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10256)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10257)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10258)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10259)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร