คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

กองกีฬา : โครงการรับนักเรียนผู้พิการ


รายละเอียด
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10294)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10295)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร