คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวกรกนก อินทร์สอน(ikornk@kku.ac.th) (0897111619)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศฉบับที่ 151/2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ)
ประกาศฉบับที่ 152/2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศฉบับที่ 90 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ภารกิจด้านบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ในโครงการการรับนักเรียนผู้ศักยภาพสูง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง - สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นปีที่ 4 (4-6 ภาคเรียน โดยมีผลการเรียนรวมอย่างน้อย 4 ภาคเรียนขึ้นไป)
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วในระบบ Internet ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนด จำนวน 1 รูป
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถ ในด้านการทำกิจกรรมในการเรียน ผลงานทางวิชาการ รางวัล ฯลฯ โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐานประกอบ (แฟ้มสะสมงาน จะต้องเป็นกระดาษ A4 และไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลังและคำนำ)
ใบประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย
รายละเอียด : เช่น การตอบปัญหา การสอบแข่งขัน การประกวดโครงงาน และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เป็นต้น
หมายเหตุ : หลักฐานสำเนาใบประกาศนียบัตร ในโครงการ KKBS CAMP หรือใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (KKBS Pre-B) หรือ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันด้านวิชาการ ผลงานที่แสดงให้เห็นความสามารถด้านต่างๆ ฯลฯ


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10028)
50 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์) การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10499)
30 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์) การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10500)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10501)
60 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ)
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10502)
30 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) : (10503)
70 350 รายละเอียดการรับสมัคร