คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยนานาชาติ : รับตรงส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล
(วิทยาลัยนานาชาติ)
0 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
0 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
0 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (การระหว่างประเทศ) การระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
(วิทยาลัยนานาชาติ)
0 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
(วิทยาลัยนานาชาติ)
0 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
(วิทยาลัยนานาชาติ)
0 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
0 1500 รายละเอียดการรับสมัคร