คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศการรับสมัครโครงการ วมว. (รอบที่ 1 ?Portfolio ปีการศึกษา 2566)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : สําเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 (ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครจากในระบบ (พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสือรับรอง เพื่อแสดงว่าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.
รายละเอียด : รับรองจากผู้อำนวนการโรงเรียนหรือผู้บริหารโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ :
หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียน (ปพ.7)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วิศวกรรมโยธา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
3 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรมเครื่องกล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์) วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) นานาชาติ วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) นานาชาติ วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการเคมี) วิศวกรรมกระบวนการเคมี หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 0 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) นานาชาติ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 0 รายละเอียดการรับสมัคร