คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศการรับสมัครโครงการ วมว. (รอบที่ 1 ?Portfolio ปีการศึกษา 2566)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : สําเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 (ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครจากในระบบ (พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสือรับรอง เพื่อแสดงว่าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.
รายละเอียด : รับรองจากผู้อำนวนการโรงเรียนหรือผู้บริหารโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ :
หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียน (ปพ.7)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (ชีววิทยา) ชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เคมี) เคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
4 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส์
(คณะวิทยาศาสตร์)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ชีวเคมี) ชีวเคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) สถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาเอกสถิติศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) สถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร