คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเภสัชศาสตร์ : โครงการพิเศษ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า (แนบใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ในกรณีเทียบเท่าให้แสดงหลักฐานการเทียบเท่า โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร) และต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการเรียนอยู่ใน 30% แรกของโรงเรียน  (มีหนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 30% แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่ โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร)
3. มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า (โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงการเทียบเท่ามาแสดง โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร)
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป(pvasana@kku.ac.th) (0922799062)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2566

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ให้คุณครูประจำชั้น หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนแนะนำว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นเภสัชกรเพราะอะไร
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีใบ ปพ.1 มี 2 หน้า ให้รับรองสำเนาถูกต้องทั้ง 2 หน้า
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ติดรูปถ่าย 1นิ้ว หรือ 1.5นิ้ว และเซ็นชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย Portfolio
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : -
คะแนนผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
สำเนาใบประกาศนียบัตรจากค่าย สอวน. หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขันโอลิมปิก
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 30% แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สามารถใช้ใบ ปพ.7 โดยระบุ "มีผลการเรียนอยู่ใน 30%แรกของโรงเรียน และอยู่ลำดับที่ ....."


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
ภ.บ. เภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
(คณะเภสัชศาสตร์)
40 1000 รายละเอียดการรับสมัคร