คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

-เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศการรับสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
แบบสรุปผลงานผู้สมัคร
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำหรับคณะที่กำหนด
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำหรับคณะที่กำหนด
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำหรับคณะที่กำหนด
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนและระบุลำดับที่
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำหรับคณะที่กำหนด
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ
(คณะสหวิทยาการ)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
(คณะสหวิทยาการ)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร) เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
(คณะสหวิทยาการ)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(คณะสหวิทยาการ)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
(คณะสหวิทยาการ)
15 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน
(คณะสหวิทยาการ)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
น.บ. (นิติศาสตร์) นิติศาสตร์
(คณะสหวิทยาการ)
30 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ) ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(คณะสหวิทยาการ)
18 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
7 350 รายละเอียดการรับสมัคร
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์
(คณะสหวิทยาการ)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
(คณะสหวิทยาการ)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ
(คณะสหวิทยาการ)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
11 350 รายละเอียดการรับสมัคร