คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
รายละเอียดประกาศการรับเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : -
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : อัพโหลดทุกหน้า โดยรวมเป็น 1 ไฟล์
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : Portfolio หรือการได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสามารถพิเศษ ด้านจิตสาธารณะ และด้านความเป็นผู้นำ
คะแนนผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หากใช้คะแนนย้อนหลังต้องมีหลักฐานรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดสอบหรือจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้นแล้วแต่กรณี
สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี หรือกรณีที่เคยทำ)
หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลขั้นแนะนำและ/หรือวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพขั้นแนะนำ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัคร แพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อ 2 ปริญญาเท่านั้น


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร