คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะแพทยศาสตร์ : โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ (MDX)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
22/11/2565 - 06/12/2565


คุณสมบัติเฉพาะ

รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2006/2565ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
หน่วยแพทยศาสตรศึกษา งานบริการการศึกษา(meded@kku.ac.th) (043 363407, 043 363429, 043 363354 )


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
รายละเอียดประกาศการรับเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : -
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : อัพโหลดทุกหน้า โดยรวมเป็น 1 ไฟล์
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : Portfolio หรือการได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสามารถพิเศษ ด้านจิตสาธารณะ และด้านความเป็นผู้นำ
คะแนนผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หากใช้คะแนนย้อนหลังต้องมีหลักฐานรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดสอบหรือจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้นแล้วแต่กรณี
สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี หรือกรณีที่เคยทำ)
หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลขั้นแนะนำและ/หรือวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพขั้นแนะนำ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัคร แพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อ 2 ปริญญาเท่านั้น


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1)
(คณะแพทยศาสตร์)
29 1000 รายละเอียดการรับสมัคร
พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MDX-MHA)
(คณะแพทยศาสตร์)
10 1000 รายละเอียดการรับสมัคร
พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ (MDX-MDH)
(คณะแพทยศาสตร์)
5 1000 รายละเอียดการรับสมัคร