คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะศึกษาศาสตร์ : โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
22/11/2565 - 25/11/2565


คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 2380/2565) เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)” หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา  2566 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2591/2565) เรื่อง แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2380/2565)ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวภาวินี ปานทุ่ง(phawinee@kku.ac.th) (0918617256)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศฉบับที่ 2591/2565
ประกาศรับสมัครฉบับที่ 2380/2565
แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครที่กรอกข้อมูลในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนดจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครและต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์หรือรูปสแกน)


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
33 0 รายละเอียดการรับสมัคร