คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเศรษฐศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สองภาษา)  และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

- สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สม้คร เพิ่มเติม ได้ตามประกาศแนบ 

 ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์(Saengjansa@kku.ac.th) (043-202267 ต่อ 48136, 081-5923375)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับโครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง คณะเศรษฐศาสตร์

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสาารถภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้สมัคร) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : แฟ้มผลงานที่มีความโดดเด่นด้านต่างๆ ตามที่ระบุตามประกาศ


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(คณะเศรษฐศาสตร์)
40 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(คณะเศรษฐศาสตร์)
20 0 รายละเอียดการรับสมัคร