คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และหลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต

   1.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่กำลังจะรับเข้าศึกษา

   1.2  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน การทำกิจกรรม การทำประโยชน์ และรางวัลหรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   1.3  คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครแล้วแต่กรณี

2.  สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาการแสดง

   2.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่กำลังจะรับเข้าศึกษา หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

   2.2  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน การทำกิจกรรม การทำประโยชน์ และรางวัลหรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   2.3  คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครแล้วแต่กรณีติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวจิราพร กวดขุนทด(Kjiraporn@kku.ac.th) (043-348319 หรือ 043-202396)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศ 2403/2565 รับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 แบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
จ่าหน้าซองเอกสารถึง คุณจิราพร กวดขุนทด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : พิมพ์ใบสมัครที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนด
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้เป็นไปตามแต่ละหลักสูตรกำหนด


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
ศป.บ. (ทัศนศิลป์) ทัศนศิลป์
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
45 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ออกแบบนิเทศศิลป์
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
25 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาดนตรีพื้นเมือง
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศป.บ. (นาฏศิลป์) นาฏศิลป์
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
35 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาดนตรีไทย
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศป.บ. (การแสดง) การแสดง
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
30 350 รายละเอียดการรับสมัคร