คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2566

เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ให้คุณครูประจำชั้น หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนแนะนำว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นเภสัชกรเพราะอะไร
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ หรือ สมัครหลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) โดยใช้เกณฑ์ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุ
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีใบ ปพ.1 มี 2 หน้า ให้รับรองสำเนาถูกต้องทั้ง 2 หน้า
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ติดรูปถ่าย 1นิ้ว หรือ 1.5นิ้ว และเซ็นชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : -
คะแนนผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ (ถ้ามี) หรือ สมัครหลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) (ถ้ามี)
สำเนาใบประกาศนียบัตรจากค่าย สอวน. หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขันโอลิมปิก
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ถ้ามี
หนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 30% แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สามารถใช้ใบ ปพ.7 โดยระบุ "มีผลการเรียนอยู่ใน 30%แรกของโรงเรียน และอยู่ลำดับที่ ....."


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร