คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
แสดงจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือโพกศีรษะ ไม่สวมแว่นตา 2. พื้นหลังไม่มีลวดลาย 3. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 5. ขนาดไฟล์ 40-100 kb ประเภทไฟล์ .JPG เท่านั้น 4. ขนาดรูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ผ่านการรับรองจากสถานศึกษาอย่างถูกต้อง กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โดดเด่นระดับโรงเรียน ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค ชาติ หรือนานาชาติ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านต่อไปนี้ (1) ด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (2) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ (3) ด้านกีฬา นันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพ (4) ด้านคุณธรรมและการบริการสาธารณะ


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร