คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

(1.) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 จากโรงเรียนศักยภาพสูงที่มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25  (3.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี กลุ่มวิชาฟิสิกส์ และกลุ่มภาษาอังกฤษ รวมทุกกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.25  (4.)  มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
อรวรรณ ชินทะนาม(corawa@kku.ac.th) (043 009700 ต่อ 45661)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
คู่มือการดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกผลงานทางวิชาการ
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง ปีการศึกษา 2566

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
แบบสรุปผลงานผู้สมัคร
รายละเอียด :
หมายเหตุ : มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินการในชั้นมัธยมปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือผลงานอื่นๆ หรือมีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ โดยมีการให้คะแนนตามเอกสารที่แนบ (ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ https://kku.world/portfolio-en66)
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความ บรรยายแนะนำจุดเด่นของตนเอง และอธิบายถึงเหตุผลหรือเป้าหมายที่ต้องการเรียนหลักสูตรที่นักเรียนสมัคร (Statement of Purpose) โดยให้นักเรียนเขียนหรือพิมพ์เรียงความ มีความยาว ไม่เกิน 1 หน้าขนาดกระดาษ A4 สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาไทยสามารถเลือกเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ แต่สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติ ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยบทเรียงความต้องมีลายมือชื่อของผู้สมัคร และลายมือชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน หากไม่ส่งจะไม่ได้รับการพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ https://kku.world/portfolio-en66)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถุกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถุกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถุกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถุกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ขนาด A4 ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่นับรวมปกและสารบัญ) กรณีมีใบประกาศนียบัตรและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แนบใน Portfolio จะต้องนำเสนอให้ชัดเจน สามารถอ่านรายละเอียดได้


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วิศวกรรมโยธา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
8 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
4 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเกษตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
4 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรมเครื่องกล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
8 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
4 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) วิศวกรรมเคมี
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
8 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) นานาชาติ วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
4 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) นานาชาติ วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
4 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) นานาชาติ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
4 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์) วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
8 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการเคมี) วิศวกรรมกระบวนการเคมี หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
4 350 รายละเอียดการรับสมัคร