คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ปพ.1)
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : Portfolio
คะแนนผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : คะแนนผลสอบ BMAT
คะแนนสอบ SAT
รายละเอียด :
หมายเหตุ : คะแนนสอบ SAT


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์
(คณะทันตแพทยศาสตร์)
20 1000 รายละเอียดการรับสมัคร