คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการรับนักเรียนผู้พิการ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

ประเภทของความพิการ (1.) ผู้พิการทางการมองเห็น (2.) ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (3.) ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง (4.) สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (ปกติ) และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ เงื่อนไขในการรับ (1.) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.) และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (2.) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช. หรือ กศน.) และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 (3.) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00  (4.) ความพิการในข้อ 1-3 ต้องพิการในระดับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (5.) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครหากมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ำกว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร 1) TOEFL (Paper Based) น้อยกว่า 494 คะแนน 2) TOEFL (Computer Based) น้อยกว่า 167 คะแนน 3) TOEFL (Internet Based) น้อยกว่า 59 คะแนน 4) TOEFL (Institutional Testing Program) น้อยกว่า 500 คะแนน 5) IELTS (Academic Module) น้อยกว่า Band 5 6) TOEIC น้อยกว่า 550 คะแนน 7) CU-TEP น้อยกว่า 61 คะแนน 8) TU-GET (Paper Based) น้อยกว่า 401 คะแนน 9) TU-GET (Computer Based) น้อยกว่า 62 คะแนน 10) KEPT น้อยกว่า 62 คะแนน 11) KKU-AELT* น้อยกว่า Band 3.5  หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Bandติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
อรวรรณ ชินทะนาม(corawa@kku.ac.th) (043 009700 ต่อ 45661)


ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความ บรรยายแนะนำจุดเด่นของตนเอง และอธิบายถึงเหตุผลหรือเป้าหมายที่ต้องการเรียนหลักสูตรที่นักเรียนสมัคร (Statement of Purpose) โดยให้นักเรียนเขียนหรือพิมพ์เรียงความ มีความยาว ไม่เกิน 1 หน้าขนาดกระดาษ A4 สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาไทยสามารถเลือกเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ แต่สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติ ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยบทเรียงความต้องมีลายมือชื่อของผู้สมัคร และลายมือชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน หากไม่ส่งจะไม่ได้รับการพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ https://kku.world/portfolio-en66)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : พร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ขนาด A4 ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่นับรวมปกและสารบัญ) กรณีมีใบประกาศนียบัตรและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แนบใน Portfolio จะต้องนำเสนอให้ชัดเจน สามารถอ่านรายละเอียดได้
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) นานาชาติ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 0 รายละเอียดการรับสมัคร