คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

(1.) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ (2.) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช. หรือ กศน.) และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00  (3.) เป็นบุตรโดยกำเนิดของเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนกับสมาคมหรือสถาบันชาวไร่อ้อยหรือจดทะเบียนหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย หรือ (4.) เป็นบุตรของพนักงานประจำในโรงงานน้ำตาลหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะการผลิตอ้อย (5.) มีเอกสารแสดงว่าเป็นบุตรโดยกำเนิดของเกษตรกรหรือพนักงานประจำตามข้อ 3 หรือ 4 (6.) มีเอกสารการรับรองการเป็นสมาชิกหรือพนักงานประจำของบิดาหรือมารดา จากหน่วยงานที่ได้จดทะเบียนหรือสังกัดติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
อรวรรณ ชินทะนาม(corawa@kku.ac.th) (043 009700 ต่อ 45661)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล ปีการศึกษา 2566
คู่มือการดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกผลงานทางวิชาการ

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความ บรรยายแนะนำจุดเด่นของตนเอง และอธิบายถึงเหตุผลหรือเป้าหมายที่ต้องการเรียนหลักสูตรที่นักเรียนสมัคร (Statement of Purpose) โดยให้นักเรียนเขียนหรือพิมพ์เรียงความ มีความยาว ไม่เกิน 1 หน้าขนาดกระดาษ A4 โดยบทเรียงความต้องมีลายมือชื่อของผู้สมัคร และลายมือชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน หากไม่ส่งจะไม่ได้รับการพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ https://kku.world/portfolio-en66)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
รายละเอียด : ถ้าบิดารและ/หรือมารดา ถึงแก่กรรม ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หนังสือรับรองบุตร-ธิดา-หลานเกษตรกร
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (1.) เป็นบุตรโดยกำเนิดของเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนกับสมาคมหรือสถาบันชาวไร่อ้อยหรือจดทะเบียนหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย หรือ (2.) เป็นบุตรของพนักงานประจำในโรงงานน้ำตาลหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะการผลิตอ้อย (3.) มีเอกสารแสดงว่าเป็นบุตรโดยกำเนิดของเกษตรกรหรือพนักงานประจำตามข้อ 1 หรือ 2 (4.) มีเอกสารการรับรองการเป็นสมาชิกหรือพนักงานประจำของบิดาหรือมารดา จากหน่วยงานที่ได้จดทะเบียนหรือสังกัด
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ขนาด A4 ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่นับรวมปกและสารบัญ) กรณีมีใบประกาศนียบัตรและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แนบใน Portfolio จะต้องนำเสนอให้ชัดเจน สามารถอ่านรายละเอียดได้


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเกษตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร