คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

(1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.)  (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00  (3) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี และกลุ่มวิชาฟิสิกส์ รวมทุกกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00  (4) มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินการในชั้นมัธยมปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือผลงานอื่นๆ หรือมีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ โดยมีการให้คะแนนตามเอกสารที่แนบ (ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ https://kku.world/portfolio-en66)

(ข้อ (5) - (11) เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)  (5) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ (6) เป็นผู้ที่มีคะแนน GED จำนวน 4 รายวิชา แต่ละรายวิชามีคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน และผู้สมัครมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีขึ้นไป หรือ (7) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช. หรือ กศน.) และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ (8) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย หรือ (9) กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และเป็นประเทศที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้รับรอง ต้องดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เท่านั้น (10) ผู้สมัครหากมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ำกว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร 1) TOEFL (Paper Based) น้อยกว่า 494 คะแนน 2) TOEFL (Computer Based) น้อยกว่า 167 คะแนน  3) TOEFL (Internet Based) น้อยกว่า 59 คะแนน  4) TOEFL (Institutional Testing Program) น้อยกว่า 500 คะแนน 5) IELTS (Academic Module) น้อยกว่า Band 5  6) TOEIC น้อยกว่า 550 คะแนน  7) CU-TEP น้อยกว่า 61 คะแนน  8) TU-GET (Paper Based) น้อยกว่า 401 คะแนน 9) TU-GET (Computer Based) น้อยกว่า 62 คะแนน  10) KEPT น้อยกว่า 62 คะแนน 11) KKU-AELT* น้อยกว่า Band 3.5  หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band  (11) มีผลงานทางวิชาการ/ผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ https://kku.world/portfolio-en66)ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
อรวรรณ ชินทะนาม(corawa@kku.ac.th) (043009700 ต่อ 45661)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
คู่มือการดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกผลงานทางวิชาการ
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการผู้มีศักยภาพสูง ปีการศึกษา 2566

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
แบบสรุปผลงานผู้สมัคร
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินการในชั้นมัธยมปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือผลงานอื่นๆ หรือมีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ โดยมีการให้คะแนนตามเอกสารที่แนบ (ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ https://kku.world/portfolio-en66)
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความ บรรยายแนะนำจุดเด่นของตนเอง และอธิบายถึงเหตุผลหรือเป้าหมายที่ต้องการเรียนหลักสูตรที่นักเรียนสมัคร (Statement of Purpose) โดยให้นักเรียนเขียนหรือพิมพ์เรียงความ มีความยาว ไม่เกิน 1 หน้าขนาดกระดาษ A4 สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาไทยสามารถเลือกเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ แต่สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติ ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยบทเรียงความต้องมีลายมือชื่อของผู้สมัคร และลายมือชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน หากไม่ส่งจะไม่ได้รับการพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ https://kku.world/portfolio-en66)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ติดในใบสมัคร จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ขนาด A4 ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่นับรวมปกและสารบัญ) กรณีมีใบประกาศนียบัตรและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แนบใน Portfolio จะต้องนำเสนอให้ชัดเจน สามารถอ่านรายละเอียดได้


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วิศวกรรมโยธา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
7 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
32 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเกษตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
12 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรมเครื่องกล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
8 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
12 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) วิศวกรรมเคมี
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์) วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
25 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) นานาชาติ วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) นานาชาติ วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการเคมี) วิศวกรรมกระบวนการเคมี หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
15 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วศ.บ. (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) นานาชาติ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
15 350 รายละเอียดการรับสมัคร